QP&S logo

QP&S STANDS FOR QUALITY IN PRODUCTS AND SERVICES

ALGEMENE VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

  1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offertes en aan ons overgemaakte orders. De klant wordt verondersteld ze te aanvaarden door het plaatsen van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden zijn enkel geldig indien ze door QP&S schriftelijk werden bevestigd.
  2. Indien uw bestelling ons toekomt voor 13u00 garanderen wij u levering voor 18u00 van de eerstvolgende werkdag, tenzij in geval van tussentijdse verkoop, of tenzij u schriftelijk andere leveringstermijnen worden meegedeeld.
  3. De geleverde goederen blijven eigendom van QP&S nv totdat de koopprijs en eventuele bijkomende kosten vereffend zijn. De geleverde goederen dienen gebruikt en opgeslagen te worden volgens de voorschriften van het etiket en zoals beschreven in de handleiding.
  4. Voor bestellingen beneden de 500,00 wordt er een forfaitaire transport- en administratiekost aangerekend.
  5. Onze facturen zijn te betalen op 30 dagen einde maand. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldatum is er van rechstwege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling à rato van 10% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van € 62,00 en een intrest van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.
  6. Het geleverde materiaal is gedekt door de waarborg van de fabrikant.